Nov projekt Cubicus 2005  2 del

Avtor: Bojan Jerina

 

V drugem delu našega projekta Cubicus 2005 je razložena priključitev nivojskih stikal in programska oprema, ki se navezuje na nivojska stikala:

- avtomatsko dolivanje RO vode,
- avtomatsko dolivanje apnene vode,
- varnostni izklop črpalk in
- meritev dnevne porabe RO vode.

Nivojska stikala

Program Cubicus verzija 0,1 vseh osem digitalnih portov od P1 do P8 obravnava kot vhode. Nivojska stikala lahko direktno priključimo na te digitalne porte. Priklop je zelo enostaven. Prvo nivojsko stikalo priklopimo med GND in P1. Če v aplikaciji uporabljamo več nivojskih stikal, potem drugo priklopimo med GND in P2, itd. Montaža nivojskih stikal v “sump” ali akvarij je opisana v članku  Avtomatsko_dolivanje.htm .

Nova programska oprema

Nove funkcije so le dodane obstoječi programski opremi, opisani v prvem delu projekta Cubicus 2005. Osnovni program za Cubicus2005  Cubicus_prg_0_1.bas in knjižnica  Cubicus_lib1.bas sta povsem enaki. Razlika je le v uporabniškem delu programa , ki se imenuje Cubicus2.bas.

1.) Datoteko Cubicus2.bas, prekopiramo v mapo, kjer že imamo datoteke iz prvega dela.

2.) Zaženemo program BASIC++, izberemo meni "Datei-Offnen" in poiščemo našo datoteko Cubicus2.bas. Zaženemo prevajanje programa Kompileren-Kompileren in počakamo da se program uspešno prevede.

3.) Na krmilniku istočasno pritisnemo tipki Prog in Reset in nato najprej spustimo Reset, nato pa še Prog. Na ta način je C-CONTROL I STATION 2.0 pripravljen za programiranje.

4.) Sledi pa samo še nalaganje prevedenega programa v enoto, kar naredimo z  uporabo "Kompileren-Programm ubertragen"

Navodila za  Cubicus2.bas

V datoteki Cubicus2.bas boste  poleg primerov iz prvega dela (Cubicus1.bas) našli še dva druga primera:

1      avtomatsko dodajanje RO vode in

2      izkop črpalke, če je nivo vode previsok

Avtomatsko dolivanje RO vode

Omenjeni program za avtomatsko dolivanje RO vode je predviden za vključevanje dozirne črpalke preko releja 3. če želimo program uporabiti na nekem drugem izhodu enostavno zamenjamo spremenljivki REL3 in mREL3.

Prvi del programa se nanaša na ročno (Manual) krmiljenje dozirne črpalke. če ročno vklopimo dozirno črpalko, bo ta črpala vodo neprekinjeno, dokler ne bo nivojsko stikalo prešlo v gornji položaj. Ko se črpalka v tem načinu enkrat izklopi , se sama od sebe ne bo nikoli več vklopila, pa četudi se bo nivo vode ponovno znižal.

IF ((mREL3=on) AND (P1=off)) THEN REL3=off

Drugi del programa se nanaša na avtomatično krmiljenje dozirne črpalke in to je pravzaprav funkcija avtomatičnega doziranja RO vode. Funkcijo sestavljata dva “IF” stavka eden za vklop dozirne črpalke in drugi za izklop dozirne črpalke.

IF ((mREL3=off) AND (P1=on) AND (refill=off) AND (refill_day_count < 50 ) AND (SECOND=0) AND ((MINUTE MOD 15)=0)) THEN
refill=on
REL3=on
END IF
IF ((mREL3=off) AND (refill=on) AND (SECOND >= 30) AND ((MINUTE MOD 15)=0) THEN
refill_day_count=refill_day_count+1
refill=off
REL3=off
END IF

Program  omogoča  precej več funkcij, kot enostavni sistemi za doziranje RO vode. Poleg tega , da tako kot vsi takšni sistemi skrbi, da je voda v neki posodi (sump, akvarij) vedno do nivoja, ki ga določa nivojsko stikalo pa ima naš program še sledeče funkcije.

l    Meri dnevno količino načrpane vode. (pravzaprav meri čas, ko je dozirna črpalka vklopljena). Natančno merjenje je možno samo v primeru prave dozirne črpalke, kjer je čas črpanja proporcionalen z načrpanim volumnom vode. Spodaj je označen del kode za prikaz dnevne porabe RO vode na prvi strani LCD zaslonov.

     LCD.POS 1,1
LCD.PRINT "pH=?.?? T=??.? C"
LCD.POS 2,1
LCD.PRINT "RO= "
LCD.PRINT refill_day_count
LCD.PRINT " dcl"

l    Opravlja funkcijo digitalnega filtra, ki bo še posebno dobrodošla  vsem uporabnikom , ki imajo probleme z valovanjem na mestu , kjer je nivojsko stikalo. Tudi v primeru, da se nivojsko stikalo stalno giblje gor in dol v ritmu valov, program poskrbi, da ne prihaja do stalnih  vklopov in izklopov dozirne črpalke. Dovoljen je največ en vklop črpalke na vsakih 15 minut in ko se dozirna črpalka vklopi je vedno vklopljena za čas, ki je potreben , da se dozira določen volumen vode. Priporočam , da je to enkratno doziranje 1 dcl RO vode. 

l    Velika prednost tega sistema je tudi  v varnosti. Sistem ima omejeno dnevno količino vode , katero lahko načrpa. Tako ne more priti, do prevelikega doziranja RO vode tudi v primeru, če se nivojsko stikalo pokvari. Omejitev se nastavi kot maksimalno število doziranj na en dan. Glej 50  v programu ! Če je eno doziranje 1 dcl, to pomeni maksimalno 5 litrov na dan. Glede na to , da je največ eno doziranje na 15 minut,  je dodatna omejitev 96 doziranj na dan (24 x 4).

l    Omejeno je tudi doziranje v času 15 minut. Na ta način bolj enakomerno doziramo RO vodo preko celega dneva. Dozirna črpalka se vedno vklopi od UU.00.00 ali UU.15.00 ali UU.30.00 ali UU.45.00, če je seveda nivojsko stikalo v položaju , ki pomeni, da je nivo vode prenizek. UU v tem primeru katerokoli uro.

Preden pričnemo z uporabo tega sistema moramo izmeriti, koliko časa je potrebno, da dozirna črpalka načrpa določen volumen vode (1 dcl). Ta čas nato vnesemo v program in sicer v minutah in sekundah. če imamo navadno črpalko potem izmerimo čas črpanja 1 dcl RO vode , v pogojih, ko je RO posoda skoraj prazna in je ta čas najdaljši.

Izkop črpalke, če je nivo vode previsok

Funkcija je zelo enostavna in po mojem mnenju niti ne potrebuje komentarja.

' Switch off the pump if water is too high
IF ((mREL4=off) AND (P2=off)) THEN 'If Auto mode
REL4=off
END IF

Avtomatsko dolivanje  apnene vode

Avtomatsko dolivanje apnene vode so od dolivanja RO vode razlikuje le po tem , da apneno vodo običajno dolivamo samo ponoči. V logični izraz za vklop črpalke torej dodamo le še pogoj časa.

IF ((mREL3=off) AND (P1=on) AND (refill=off) AND (refill_day_count < 50 ) AND (SECOND=0) AND ((MINUTE MOD 15)=0) AND (DURING (8,0,21,0)=off)) THEN

Vprašanja  so možna na forumu